Produkt został dodany do koszyka. Aby złożyć zamówienie przejdź tu.

Regulamin

REGULAMIN SKLEPU PROWADZONEGO W RAMACH SERWISU INTERNETOWEGO WWW.SEKRETY-KOBIETY.PL

 

Niniejszy Regulamin określa warunki sprzedaży biżuterii i innych produktów za pośrednictwem sklepu internetowego dostępnego pod adresem www.sekrety-kobiety.pl

DEFINICJE

Serwis – strona internetowa www.sekrety-kobiety.pl, służąca do świadczenia usług opisanych szczegółowo na tej stronie, w tym w szczególności sprzedaży Produktów.

Produkty – produkty sprzedawane przez Sprzedawcę za pośrednictwem Serwisu. 

Sprzedawca - Konfoteka Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą w Warszawie, ul. Mickiewicza 37/58, 01-625 Warszawa, KRS: 0000476764, NIP: 525 256 71 28. Dane kontaktowe:  e-mail: info@sekrety-kobiety.pl, telefon 790 276 991.

Klient – każda osoba fizyczna dokonująca zakupów za pośrednictwem Serwisu w celach niezwiązanych z prowadzoną działalnością gospodarczą. 

Konto Klienta – konto utworzone w ramach Serwisu, zgodnie z postanowieniami Regulaminu, umożliwiające Klientowi korzystanie z usług świadczonych przez Sprzedawcę za pośrednictwem Serwisu.

Koszyk – element oprogramowania Serwisu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta Produkty do zakupu, a także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia, w szczególności ilości produktów.

Regulamin – niniejszy regulamin, określający warunki sprzedaży Produktów za pośrednictwem Serwisu, oraz zasady i warunki korzystania z Serwisu, dostępny na stronie internetowej www.sekrety-kobiety.pl  

Strony - Sprzedawca oraz Klient

Umowa – umowa sprzedaży Produktów zawarta przez Klienta i Sprzedawcę za pośrednictwem Serwisu

Zamówienie – złożona przez Klienta oferta nabycia Produktów prezentowanych w ramach Serwisu.

Dni robocze - dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. 

§ 1 Rejestracja i sprzedaż Produktów

1. Sprzedawca świadczy za pośrednictwem Serwisu usługi polegające na sprzedaży Produktów.

2. Składanie Zamówień i zawieranie Umów za pośrednictwem Serwisu, wymaga rejestracji i utworzenia Konta Klienta, oraz akceptacji Regulaminu Serwisu (dostępnego na stronie internetowej http://sekrety-kobiety.pl/regulamin.html\. Wypełnienie formularza rejestracji oraz utworzenie Konta jest jednoznaczne z zapoznaniem się przez Kupującego z treścią Regulaminu oraz jego akceptacja. Logowanie się na Konto odbywa się poprzez podanie loginu i hasła ustanowionych w Formularzu rejestracji.

3. Klient uprawniony jest do składania Zamówień za pośrednictwem Serwisu 24 godziny na dobę we wszystkie dni tygodnia, korzystając z funkcjonalności Serwisu dostępnych po zalogowaniu do Konta Klienta.

4. W celu skutecznego złożenia Zamówienia Klient powinien:

- dysponować urządzeniem końcowym umożliwiającym przeglądnie stron internetowych, wyposażonym w klawiaturę lub inne urządzenia wskazujące, umożliwiającym poprawne wypełnienie formularzy elektronicznych;

- mieć dostęp do Internetu;

- mieć włączoną obsługę plików cookies;

- posiadać aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail). 

4 a. W trakcie składania zamówienia Klient:

- dokonuje wyboru zamawianych Produktów i ich ilości, korzytsając z funkcjonalności Koszyka; 

- podaje dane Zamawiającego i adres dostawy;

- dokonuje wyboru formy dostawy;

- dokonuje wyboru formy płatności;

5. Zamówienie realizowane jest po poprawnym wypełnieniu formularza Zamówienia, zawierającego dane niezbędne do przesłania Produktów.

6. Każde złożone przez Klienta Zamówienie potwierdzane jest generowaną automatycznie wiadomość e-mail potwierdzającą otrzymanie Zamówienia przez Sprzedawcę.

7.  Każde Zamówienie jest składane indywidualnie i nie ma możliwości łączenia kilku Zamówień w jedną przesyłkę.

8.  Klient może odstąpić od złożonego Zamówienia do chwili zawarcia Umowy.

9. Zamówienie zostaje zrealizowane niezwłocznie (nie później niż w ciągu 3 roboczych od otrzymania płatności za Produkt), pod warunkiem dostępności Produktu, chyba że informacja podana na stronie, w karcie danego produktu, określa inny czas dostępności. 

10. W przypadku przejściowej niedostępności Produktu Sprzedawca informuje niezwłocznie (nie później niż w terminie 14 dni roboczych od dnia złożenia Zamówienia) o stanie Zamówienia, a Klient ma możliwość w terminie kolejnych 7 dni roboczych od uzyskania takiej informacji, do wyboru jednej z następujących opcji:

- oczekiwania na realizację całego Zamówienia we wskazanym przez Sprzedawcę terminie;

- odstąpienia od Zamówienia;

- częściowej realizacji Zamówienia (w stosunku do Produktów dostępnych).

Jeśli Klient nie dokona powyższego wyboru we wskazanym w terminie uważa się, iż odstąpił od Zamówienia w całości.

11. W przypadku trwałej niedostępności Produktu, Sprzedawca informuje w terminie 14 dni roboczych od dnia złożenia Zamówienia Klienta o tym fakcie i do zawarcia Umowy nie dochodzi.

12. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności w przypadku niedostarczenia zamówionych Produktów lub opóźnień w ich dostawie wynikających z błędnie podanych przez Klienta danych lub niepoprawnego adresu.

§ 2 Zawarcie i realizacja Umowy sprzedaży Produktu

Zawarcie i realizacja Umowy sprzedaży Produktu odbywa się zgodnie z następującymi zasadami:

13. Prezentacja Produktów oraz cen w ramach Serwisu nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego. Ceny oraz opisy produktów są jedynie informacją handlową. 

14. Klient dokonując Zamówienia składa ofertę nabycia Produktu od Sprzedawcy, na warunkach podanych w jego opisie. Podane wielkości Produktów mogą się nieznacznie różnić (+/-5%).

15. Wygenerowana automatycznie wiadomość, opisana w pkt. 6, nie stanowi oświadczenia o przyjęciu oferty.

16. Umowa zostaje zawarta:

- w przypadku, gdy w terminie 14 dni roboczych od dnia złożenia Zamówienia, Sprzedawca nie przekaże Klientowi informacji określonych w ust. 10 lub 11, z chwilą upływu tego terminu;

- w przypadku, gdy Sprzedawca przekaże Klientowi informację określoną w pkt. 19 - z chwilą dokonania przez Klienta wyboru innego sposobu realizacji Zamówienia;

17. W przypadku dokonania przez Klienta zapłaty ceny Produktu oraz kosztów dostawy przed upływem wskazanych powyżej terminów, uważa się, iż Umowa zostaje zawarta z chwilą dokonania przez Klienta zapłaty, przy czym w razie przejściowej niedostępności towarów określonej w pkt. 10 Klient ma prawo wykonać uprawnienia określone w tym ustępie (przy czym odpowiednie postanowienia dotyczące „Zamówienia” stosuje się do „Umowy”).

18. W razie trwałej niedostępności Produktów, zawarta Umowa zostaje rozwiązana.

19. W razie odstąpienia lub rozwiązania Umowy, Sprzedawca niezwłocznie (nie później niż w terminie 30 dni od daty zawarcia umowy) zwróci Klientowi całą zapłaconą cenę.

§ 3 Ceny Produktów

20. Ceny Produktów oferowanych do sprzedaży w ramach Serwisu zamieszczone są przy danym Produkcie.

21. Wszystkie podawane na stronie ceny są cenami brutto, w polskich złotych.

22. Cena podana przy każdym Produkcie w chwili złożenia przez Klienta Zamówienia jest wiążąca w ramach zawartej umowy.

23. Sprzedawca zastrzega sobie prawo dokonywania w dowolnym momencie, bez uzasadnienia i bez dodatkowego uprzedzenia:

- zmiany cen Produktów oferowanych do sprzedaży, z zastrzeżenie pkt. 22.

- zmiany kosztów dostawy (zależnych od kosztów wynagrodzenia pobieranych przez osoby trzecie),

- wprowadzania i wycofywania Produktów;

- przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych i wyprzedaży na stronach Serwisu bądź wprowadzania zmian ich warunków;

- wprowadzania kuponów kwotowych lub rabatowych dla Klienta, z zastrzeżeniem, iż do jednego Zamówienia można wykorzystać tylko jeden kupon, zaś w ramach jednego Zamówienia kupony się nie łączą i nie sumują.

24. Zmiany dokonane w trybie pkt. 23 nie dotyczą Zamówień złożonych przed dokonaniem przez Sprzedającego danej zmiany.

§ 4 Sposób płatności

25. Po złożeniu Zamówienia Klient powinien dokonać płatności poprzez wpłatę przelewem bankowym na konto:

Alior Bank 11 2490 0005 0000 4530 9022 1621

Konfoteka Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 

ul. Mickiewicza 37/58, 01-625 Warszawa

26. Dostawa Produktów jest dokonywana po otrzymaniu należności przez Sprzedawcę, w terminach określonych w niniejszym Regulaminie.

27. Brak zapłaty ceny Produktu oraz kosztów dostawy przez Klienta w terminie 7 dni roboczych od złożenia Zamówienia jest uważany za odstąpienie przez niego od Umowy.

§ 5 Dostawa

28. Dostawa Produktów jest dokonywana w wybrany przez Klienta sposób, z zastrzeżeniem pkt. 29.

29. Klient wybiera sposób dostawy spośród wskazanych w Zamówieniu sposobów dostawy zaproponowanych przez Sprzedawcę.

30. Termin otrzymania Produktu jest zależny od wskazanego przez Sprzedawcę czasu realizacji Zamówienia oraz okresu dostawy.

31. Dostawa jest dokonywana przez podmioty trzecie i termin jej realizacji jest zależny od tych podmiotów.

32. Wraz z przesyłką Klient otrzymuje dokument stanowiący dowód zawarcia transakcji, którym jest paragon fiskalny lub faktura VAT. W przypadku wyboru faktury VAT opcję taką należy wskazać w polu "Uwagi" podczas składania zmówienia (w przypadku firm konieczne jest podanie numeru NIP). 

33. Klient jest zobowiązany do sprawdzenia stanu przesyłki w chwili jej odbioru. W razie stwierdzenia, iż przesyłka jest uszkodzona lub w razie podejrzenia, iż została uszkodzona, Klient powinien sporządzić protokół uszkodzeń, zawierający szczegółowy opis stanu przesyłki, podpisany przez osobę doręczającą przesyłkę. Niedopełnienie tych obowiązków, nie pozbawia Klienta uprawnień wynikających z obowiązujących przepisów.

34. Oprócz uiszczenia ceny Produktu, Klient jest zobowiązany do zapłaty kosztów dostawy, zależnych od wybranego sposobu dostawy.

35. Koszty dostawy powinny być zapłacone przez Klienta wraz z zapłatą ceny Produktu.

36.   Koszty dostawy w Polsce wynoszą:
     - za pośrednictwem Poczty Polskiej (przesyłka listowa ekonomiczna)  – 11 zł;

     - za pośrednictwem Poczty Polskiej (przesyłka listowa priorytetowa)  – 13 zł;

     - za pośrednictwem firmy kurierskiej  – 16 zł;
     - paczkomat (InPost) - 11 zł             

     - dla zmówień powyżej 190 zł – koszty dostawy ponosi Sprzedający.

37. Dostawa poza granice Polski możliwa jest wyłącznie na podstawie indywidualnych ustaleń pomiędzy Sprzedającym i Kupującym. Koszty takiej dostawy również ustalone zostają każdorazowo indywidualnie pomiędzy Stronami.

38. Sprzedawca informuje, że do sprzedaży promocyjnej oraz wyprzedaży przeznaczona jest ograniczona liczba Produktów i realizacja Zamówień następuje według kolejności wpływania potwierdzonych Zamówień na te Produkty, aż do wyczerpania się zapasów objętych tą formą sprzedaży.

§ 6 Anulowanie Zamówienia

39. Zamówienie może zostać anulowane

- przez Klienta: do momentu wysłania zamówionego towaru, e-mailem na adres sklep@sekrety-kobiety.pl

- przez Sprzedającego: jeżeli w ciągu 7 dni roboczych od dnia złożenia Zamówienia nie zostanie odnotowana wpłata.

40. Jeżeli Klient chce zapłacić w terminie późniejszym niż 7 dni roboczych od dnia złożenia Zamówienia, konieczny jest kontakt e-mailowy na adres sklep@sekrety-kobiety.pl. Możliwość powyższa dotyczy wyłącznie zamówienia Klienta, który wybrał opcję przedpłaty.

41. Klient nie może anulować zamówienia Produktu, który został już wysłany. O zmianie statusu Zamówienia Klient zostanie poinformowany poprzez e-mail, oraz zostanie nadany status Zamówienia „zrealizowane” w Historii zamówień dostępnej w ramach Konta Klienta.

42. Postanowienie powyższe nie uchybiają prawu Klienta do odstąpienia od umowy, zgodnie z zapisami § ­­7 niniejszego Regulaminu.

§ 7 Prawo odstąpienia od umowy

43. Klient, będący konsumentem, ma prawo do odstąpienia od umowy. Umowa zawarta zgodnie z postanowieniami niniejszego rozdziału stanowi umowę zawieraną na odległość w rozumieniu ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach  konsumenta (zwanej dalej „Ustawą”).

44. Klient ma prawo do odstąpienia od umowy przez okres 14 dni od dnia otrzymania Produktu bez podawania jakichkolwiek powodów. W tym celu Klient może skorzystać ze wzoru formularza odstąpienia zamieszczonego jago załącznik do niniejszego Regulaminu. 

45. Zakupione Produkty należy odesłać bez zbędnej zwłoki, nie później niż 14 dni od dnia, w którym Klient poinformował Sprzedającego o decyzji o odstąpieniu od umowy. Koszt odesłania Produktu przez Klienta ponosi Klient.

46. Zwrotowi podlegają jedynie Produkty w stanie niezmienionym w stosunku do stanu, w jakim zostały dostarczone Klientowi. Klient ponosi odpowiedzialność za wszelkie zmniejszenie wartości Produktów wynikające z obchodzenia się z nimi w sposób inny niż konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktów.

47. Zwracany Produkt należy odesłać na adres: Konfoteka Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Mickiewicza 37/58, 01-625 Warszawa.

48. Po otrzymaniu przesyłki z Produktem od Klienta Sprzedający zwróci Klientowi wszystkie płatności otrzymane od Klienta, w tym koszty dostarczenia mu Produktów.

49. Jeżeli zapłata za Produkt nastąpiła w drodze przedpłaty, kwota ta powiększona będzie o odsetki ustawowe.

50. Zwrot nastąpi przelewem na wskazany przez Klienta rachunek bankowy lub - w przypadku niewskazania numeru rachunku bankowego - przekazem pocztowym pod adres wskazany w Zamówieniu.

51. W przypadku gdy Klient wyraźnie wybrał sposób dostarczenia Produktów inny niż najtańszy standardowy sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedającego, Sprzedający nie jest zobowiązany do zwrotu dodatkowych kosztów.

 § 8 Reklamacje

52. Sprzedający ponosi odpowiedzialność za wady rzeczy zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego, w szczególności w art. 556 i n. kodeksu cywilnego.

53. Sprzedający jest zobowiązany dostarczyć Produkt bez wad.

54. W przypadku stwierdzenia przez Klienta niezgodności Produktu z umową Klientowi przysługuje prawo złożenia reklamacji.

55. Reklamacje należy składać pisemnie, na adres: Konfoteka Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Mickiewicza 37/58, 01-625 Warszawa. Do reklamowanego Produktu należy dołączyć opis zastrzeżeń.

56. Reklamację należy złożyć w okresie 2 lat. Klient traci uprawnienia do złożenia reklamacji jeżeli nie złoży jej z upływem 2 miesięcy od stwierdzenia niezgodności Produktu z umową.

57. Po rozpatrzeniu reklamacji Klient zostanie poinformowany o sposobie jej rozpatrzenia w ciągu 14 dni od dnia zgłoszenia reklamacji. Koszty przesłania reklamowanego Produktu ponosi Klient, jeżeli reklamacja okaże się nieuzasadniona. W przeciwnym przypadku  koszty  przesłania naprawionego bądź wymienionego Produktu ponosi Sprzedający.

58. W razie uwzględnienia reklamacji, Produkt zostanie naprawiony lub wymieniony na identyczny Produkt pozbawiony wad. W razie braku możliwości dokonania naprawy lub wymiany, Sprzedawca zwróci Klientowi cenę Produktu, na następujących zasadach:

- na wskazany przez Klienta w oświadczeniu o woli skorzystania z procedury reklamacyjnej rachunek bankowy albo;

- przekazem pocztowym na adres wskazany przez Klienta w Zamówieniu, chyba że w oświadczeniu o woli skorzystania z procedury reklamacyjnej Klient wskaże inny adres.

59. W razie nieuwzględnienia reklamacji, Sprzedający poinformuje o tym Klienta, który może odebrać Produkt od Sprzedającego.

60. Rozwiązanie Umowy o korzystanie z Serwisu z jakiejkolwiek przyczyny lub zaprzestanie prowadzenia Serwisu nie wpływa na zawarte za pośrednictwem Serwisu umowy sprzedaży Produktów

§ 9 Ochrona danych osobowych

61. Wypełniając Formularz rejestracji oraz składając Zamówienie w Serwisie Klient wyraża zgodę na umieszczenie swoich danych osobowych w bazie Sprzedającego oraz na ich przetwarzanie w celu realizacji Zamówienia. Podanie przez Klienta danych osobowych jest dobrowolne, ale brak zgody Klienta na przetwarzanie przez Sprzedającego danych osobowych może uniemożliwiać realizację Zamówienia. Sprzedający zobowiązuje się do zachowania tajemnicy w zakresie danych wprowadzonych w formularzu Zamówienia. Dane te wykorzystywane będą zgodnie z Regulaminem i nie będą udostępniane osobom trzecim lub firmom. 

62. Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. Nr 133 poz. 883), Klienci mają m.in. prawo do wglądu w swoje dane, prawo do poprawiania i uzupełniania swoich danych oraz żądania usunięcia danych z bazy. Dane osobowe są chronione zgodnie z ww. Ustawą w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich. Dane przetwarzane są z zachowaniem wymogów bezpieczeństwa, określonych w Ustawie o ochronie danych osobowych.

63. Zebrane dane wykorzystywane są przez Sprzedającego do kontaktów z Klientami w celu realizacji Zamówień, a także w celu informowania Klienta o aktualnych promocjach czy nowościach dostępnych w ramach Sewisu. 

64. Dane osobowe mogą być udostępniane tylko instytucjom i organom, w sytuacjach przewidzianych polskim prawem. 

§ 10 Zmiany Regulaminu

65. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość dokonywania zmian w Regulaminie w dowolnym momencie. 

66. O wszelkich zmianach Regulaminu informujemy na łamach niniejszego Serwisu.

67. Zmiana Regulaminu nie wpływa na realizację Umów sprzedaży Produktów zawartych za pośrednictwem Serwisu przed dokonaniem tej zmiany.

§ 11 Postanowienia końcowe

68. Prawem właściwym w odniesieniu do Usług świadczonych (w tym także Umów sprzedaży Produktów) na podstawie niniejszego Regulaminu jest prawo polskie.

69. W przypadku, gdyby którekolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu miało się okazać nieważne, niniejszy Regulamin zachowuje moc w pozostałym zakresie, pod warunkiem, że jest możliwy do stosowania bez uwzględnienia nieważnego postanowienia.

70. W razie powstania sporów o prawa majątkowe na gruncie niniejszej Umowy, Klientowi przysługuje prawo wystąpienia do stałego polubownego sądu konsumenckiego powołanego na podstawie ustawy z dnia 15 grudnia 2000 roku o Inspekcji handlowej.

71. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, a przede wszystkim Kodeksu cywilnego, jak również przepisy ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie Kodeksu cywilnego i Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny. 

72. Klient ma prawo skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. W tym celu może złożyć skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR dostępnej pod  e-mailowym : http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

 

 

Załącznik nr 1: Formularz odstąpienia od umowy

1. Dane Sprzedawcy: Konfoteka Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, siedziba: ul. Mickiewicza 37/58, 01-625 Warszawa,  KRS 0000476764, NIP 525 256 71 28

2. Dane Klienta:

- (imię, nazwisko, adres zamieszkania, adres e­mail oraz telefon do kontaktu) ............................................................................................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................................................................................

3. Informacje o umowie (brak wymaganych danych może znacznie utrudnić i opóźnić zwrot płatności):

3a. Data zawarcia umowy (złożenia zamówienia: DD–MM-RRRR):

............................................................................................................................................................................................................................

3b. Zawarta za pośrednictwem: Serwisu internetowego WWW.SEKRETY-KOBIETY.PL

3c. Zamawiany towar:                           ............................................................................................................................................................................................................................

3d. Wybrany sposób płatności:

............................................................................................................................................................................................................................

3e. Wybrany sposób dostawy i koszt dostawy: ............................................................................................................................................................................................................................

3f. Data otrzymania przesyłki z zamówionym towarem (DD–MM-RRRR) : ...........................................................................................................................................................................................................................

4. Oświadczenie Klienta: Działając na podstawie art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014r. poz. 827), niniejszym odstępuję od umowy szczegółowo opisanej w pkt 3 lit. a­f niniejszego oświadczenia, którą zawarłem ze Sprzedającym określonym w pkt 1. Do niniejszego oświadczenia załączam potwierdzenie transakcji (paragon fiskalny lub fakturę VAT). Zostałem poinformowany o konieczności pokrycia kosztów dostawy i kosztów zwrotu zamówionego towaru w wysokości przekraczającej zwykły najtańszy sposób wysyłki zamówionego towaru i godzę się na poniesienie tych kosztów. Zobowiązuję się do niezwłocznego zwrotu dostarczonych towarów, nie później niż w ciągu 14 dni od dnia złożenia niniejszego oświadczenia. Zobowiązuję się zwrócić dostarczone towary w stanie niepogorszonym ponad zmiany, będące wynikiem korzystania z towarów w sposób konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towarów – pod rygorem odpowiedzialności odszkodowawczej z tego tytułu.

Proszę o zwrot uiszczonej płatności na mój rachunek bankowy: ............................................................................................................................................................................................................................

5. Miejscowość i data:

............................................................................................................................................................................................................................

6. Podpis:

............................................................................................................................................................................................................................

 

Wypełniony i podpisany formularz należy przesłać na adres Sprzedawcy, podany w pkt 1. oraz na adres e­mail Sprzedawcy, określony w Regulaminie.