Produkt został dodany do koszyka. Aby złożyć zamówienie przejdź tu.

Polityka prywatności

 

Szanowni Państwo,

 

W związku z rozpoczęciem stosowania z dniem 25 maja 2018 roku rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych i uchylenia dyrektywy 95/46/WE, (dalej zwanym „RODO”), spółka pod firmą KONFOTEKA Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (dalej zwana „Spółką”) informuje, że od dnia 25 maja 2018 roku będą Pani/Panu przysługiwały określone poniżej prawa związane z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Spółkę.

 

Jednocześnie na podstawie art. 13 RODO informujemy, że od dnia 25 maja 2018 roku aktualne będą poniższe informacje i zasady związane z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Spółkę.

 

Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest spółka pod firmą KONFOTEKA Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Mickiewicza 37/58, (01-625, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS 0000476764), prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy, posługująca się nadanym numerem NIP: 5252567128, której kapitał zakładowy wynosi 5000,00 złotych.

 

Spółka wyznaczyła osobę kontaktową w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych, z którą można się skontaktować poprzez email: biuro@konfoteka.pl

 Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane:

 - w celu świadczenia usług drogą elektroniczną oraz zawierania umów sprzedaży – podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b) RODO,

 - w celu kierowania do Pani/Pana przez Spółkę treści marketingowych w trakcie wykonywania umowy – w takim przypadku podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes Spółki (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO), przy czym prawnie uzasadniony interes Spółki polega na przesyłaniu do Pani/Pana treści marketingowych w okresie świadczenia na Pani/Pana rzecz usług drogą elektroniczną, pocztą oraz dodatkowo w sposób, na który Pani/Pan wyraziła zgodę,

 - dla celów wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Spółce na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym przepisów podatkowych oraz z zakresu rachunkowości - podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO,

  - dla celów analitycznych i statystycznych – podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes Spółki (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO), uzasadnionym interesem Spółki jest prowadzenie analizy wyników prowadzonej działalności gospodarczej,

- w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Spółki polegającego na ewentualnym ustaleniu lub dochodzeniu roszczeń lub obronie przed roszczeniami - podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes Spółki (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).

 

 

    Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:

   

 • dostawcy systemów informatycznych oraz usług IT, którzy świadczą usługi na rzecz Spółki w zakresie niezbędnym do świadczenia usług przez Spółkę na rzecz Pani/Pana,

  

 • podmioty świadczące na rzecz Spółki usługi księgowe, badania jakości obsługi, dochodzenia należności, usługi prawne, analityczne, marketingowe,

  

 • operatorzy pocztowi i kurierzy,

  

 • operatorzy systemów płatności elektronicznych oraz banki w zakresie realizacji płatności,

 

 • organy uprawnione do otrzymania Pani/Pana danych osobowych na podstawie przepisów prawa.

 

Spółka nie będzie przekazywała Pani/Pana danych osobowych do państw trzecich.

 

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane: (i) w przypadku danych osobowych przetwarzanych w celu zawarcia i wykonania umów sprzedaży – przez czas niezbędny do wykonania wszystkich obowiązków wynikających z umów sprzedaży, (ii) w przypadku danych osobowych przetwarzanych w celu świadczenia na Pani/Pana rzecz usług drogą elektroniczną – przez czas świadczenia na Pani/Pana rzecz usług drogą elektroniczną, (iii) w przypadku danych osobowych przetwarzanych w celu kierowania do Pani/Pana przez Spółkę treści marketingowych dotyczących produktów i usług własnych Spółki oraz w trakcie wykonywania umowy – do czasu wniesienia przez Panią/Pana sprzeciwu względem przetwarzania danych osobowych w tym zakresie, (iv) w przypadku, o którym mowa w pkt. 3 lit. d) powyżej – przez czas świadczenia na Pani/Pana rzecz usług drogą elektroniczną (v) w przypadku, o którym mowa w pkt. 3 lit. e) powyżej – do czasu upływu okresu przedawnienia roszczeń. Po tym okresie dane osobowe będą przetwarzane jedynie w zakresie i przez czas wymagany przepisami prawa, w tym przepisami o rachunkowości.

Pani/Pana dane osobowe będą podlegały profilowaniu.

Każdą z wyrażonych zgód można wycofać w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem. Dla celów dowodowych Spółka prosi o wycofanie zgody w formie pisemnej na adres (ul. ul. Mickiewicza 37/58, 01-625 Warszawa) lub elektronicznej (wiadomość email na adres biuro@konfoteka.pl).

Ma Pani/Pan prawo do dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych.

W przypadku, gdy Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są celu wykonania umowy (przypadek wskazany w pkt. 3 lit. a), ma Pani/Pan prawo do przenoszenia danych osobowych, obejmujące uprawnienie do otrzymania danych i przesłania ich innemu administratorowi lub do żądania, w razie możliwości technicznych, przesłania tych danych bezpośrednio innemu administratorowi.

 

W przypadku, o którym mowa w pkt. 3 lit. b), d) oraz e) powyżej przysługuje Pani/Panu prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne w celu świadczenia usług drogą elektroniczną na Pani/Pana rzecz lub zawierania oraz wykonywania umów sprzedaży. Konsekwencją niepodania danych osobowych wymaganych przez Spółkę jest brak możliwości świadczenia usług drogą elektroniczną lub zawierania umów sprzedaży.

 

 

Polityka prywatności

Konfoteka spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, będąca właścicielem serwisu internetowego www.sekrety-kobiety.pl, przywiązuje szczególną wagę do poszanowania prywatności użytkowników odwiedzających niniejszy serwis  („Serwis”) oraz klientów dokonujących zakupów online w sklepie internetowym www.sekrety-kobiety.pl. („Użytkownik”). Administrator serwisu dokłada najwyższych starań w celu ochrony powierzonych danych osobowych Użytkowników.

 

Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o Użytkownikach i ich zachowaniu poprzez:

- dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje;

- korzystanie z plików cookies (tzw. "ciasteczka");

- gromadzenie logów serwera www 

 

 1.   Informacje wprowadzane w formularzach

Serwis zbiera informacje podawane dobrowolnie przez Użytkownika w celu uzyskania pełnego dostępu do treści oraz produktów w Serwisie, poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego. Formularz zawiera szereg kategorii obejmujących między innymi dane osobowe pozwalające na określenie tożsamości Użytkownika w celu realizacji zamówienia online oraz wysyłki produktów. Obligatoryjne jest wypełnienie tylko niektórych części formularza, związanych z zamówieniem produktów online.  W celu świadczenia na rzecz Użytkowników Serwisu niektórych usług drogą elektroniczną na stronach Serwisu możemy zbierać zgody na wysyłanie drogą elektroniczną Newslettera oraz przetwarzać dane osobowe Użytkowników w celu dystrybucji aktualnych informacji oraz oferty handlowej  Konfoteka sp. z o.o. Dane w formularzu nie są udostępniane podmiotom trzecim inaczej, niż za zgodą Użytkownika.

 

2. Informacja o plikach cookies

Zgodnie z przyjętą praktyką większości serwisów WWW przechowujemy zapytania HTTP kierowane do naszego serwera. Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL.  Wykaz informacji przechowywanych w plikach logów serwera WWW jest następujący:

 • publiczny adres IP komputera, z którego nadeszło zapytanie;
 • nazwę stacji klienta – identyfikacja realizowana przez protokół http, o ile jest możliwe;
 • nazwa Użytkownika podawana w procesie autoryzacji;
 • data i czas systemowy rejestracji w serwisie;
 • czas nadejścia zapytania;
 • pierwszy wiersz żądania http;
 • kod odpowiedzi http;
 • liczbę wysłanych przez serwer bajtów;
 • adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez Użytkownika (referer link) – w przypadku, gdy przejście do Serwisu nastąpiło przez odnośnik;
 • informacje o przeglądarce Użytkownika;
 • informacje o błędach, jakie nastąpiły przy realizacji transakcji http.

Dane te nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi strony Serwisu.

W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

Dla zapewnienia jak najwyższej jakości Serwisu wykorzystujemy pliki cookies w celu:

- umożliwienia korzystania z usług dostępnych w ramach Serwisu (np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu)

- utrzymania sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;

- określenia, które strony odwiedzane są najczęściej, jakie przeglądarki stron WWW są stosowane, czy struktura strony nie zawiera błędów, itp.

Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies. Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej, z której korzysta Użytkownik.

Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.

Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest Administrator Serwisu – Konfoteka spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą pod adresem: ul. Mickiewicza 37/58, 01-625 Warszawa.

Serwis www.sekrety-kobiety.pl może zawierać odnośniki do innych stron WWW. Nie ponosimy odpowiedzialności za zasady zachowania prywatności obowiązujące na tych stronach. Sugerujemy, aby po przejściu na inne strony zapoznać się z polityką prywatności tam ustaloną. Nie odpowiadamy za politykę ochrony prywatności stosowaną przez właścicieli zewnętrznych stron internetowych, do których prowadzą odnośniki internetowe do naszego Serwisu.

 

 3.   Gromadzenie logów serwera www

Zebrane logi przechowywane są jako materiał pomocniczy służący do administrowania i prawidłowego zarządzania Serwisem. Informacje w nich zawarte nie są ujawniane nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem oraz systemem informatycznym. Na podstawie plików logów mogą być generowane statystyki stanowiące pomoc w administrowaniu. Zbiorcze podsumowania w postaci takich statystyk nie zawierają żadnych cech identyfikujących osoby odwiedzające Serwis. Dane te są wykorzystywane wyłącznie w celu administrowania serwisem oraz w celu zapewnienia jak najbardziej sprawnej obsługi świadczonych usług hostingowych.

 

 4.   Dane osobowe

Dane osobowe Użytkowników Serwisu podane w formularzu rejestracyjnym, jak również inne zebrane przez nas dane osobowe Użytkowników przetwarzamy w sposób zgodny z zakresem udzielonych zgód oraz wymogami prawa polskiego, w szczególności w zgodzie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 1997 Nr 133 poz. 883 wraz z późniejszymi zmianami) oraz ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2002 Nr 144 poz. 1204 wraz z późniejszymi zmianami).

Zbiór zgromadzonych danych osobowych Użytkowników traktowany jest jako baza danych, przechowywana na zabezpieczonym serwerze, w specjalnej strefie bezpieczeństwa, zapewniającej właściwą ochronę. Pełen dostęp do bazy danych posiadają jedynie uprawnieni administratorzy. Jako administrator danych osobowych zebranych poprzez Serwis możemy w drodze umowy powierzać przetwarzanie tych danych innym podmiotom w trybie art. 31 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. 

Dane osobowe otrzymane od osób odwiedzających serwis internetowy www.sekrety-kobiety.pl oraz Użytkowników dokonujących rejestracji są przetwarzane i wykorzystywane wyłącznie w takich celach i takim zakresie, na jakie osoby te wyrażają zgodę. Dane osobowe Użytkowników nie są w żadnym przypadku sprzedawane osobom trzecim. Przetwarzając dane osobowe Konfoteka Spółka z ograniczoną odpowiedzialności zwraca szczególną uwagę, aby dane te były chronione przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym.  

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych ma charakter dobrowolny.

Skorzystanie z prawa domagania się wglądu do danych osobowych, ich poprawiania, zaprzestania ich przetwarzania oraz zażądania ich usunięcia z systemu serwisu internetowego www.sekrety-kobiety.pl jest realizowane poprzez wysłanie do administratora danych  osobowych – Konfoteka spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. Mickiewicza 37/58, 01-625 Warszawa – stosownego żądania pocztą elektroniczną na adres e-mail: info@sekrety-kobiety.pl wraz z podaniem imienia i nazwiska użytkownika występującego z takim żądaniem. 

 

5. Zmiany w Polityce prywatności i kontakt.  

Konfoteka spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zastrzega sobie prawo zmiany zasad stosowanej Polityki prywatności bez obowiązku powiadamiania o tym fakcie Użytkowników serwisu internetowego www.sekrety-kobiety.pl. O wszelkich zmianach informujemy na łamach niniejszego Serwisu. Niniejsza Polityka prywatności została zaktualizowana w dniu 22 stycznia 2017 roku.

 

W przypadku pytań Użytkowników dotyczących powyższej deklaracji ochrony prywatności, warunków korzystania z Serwisu – prosimy o kontakt na adres poczty elektronicznej: info@sekrety-kobiety.pl